Knyga

Iki Sąjūdžio ir po jo

2021 02 25

Martinaitis, Marcelijus (1936-2013)
Iki Sąjūdžio ir po jo : publicistika / Marcelijus Martinaitis ; sudarė Valentinas Sventickas. - Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2020] (Vilnius : Petro ofsetas). - 511, [1] p. ; 24 cm. - Pavardžių r-klė: p. 509-511. - Tiražas 800 egz.. - ISBN 978-609-480-184-6
Kn. taip pat: Pratarmė / Valentinas Sventickas, p. 9-11

Saugojimo vieta:  AB

Publicistinėje knygoje „Iki Sąjūdžio ir po jo“ skaitytojai susipažins su autoriaus tekstais, kurie dar nebuvo patekę į kitas rinktines. Tai įvairialypiai asmeniniai Marcelijaus Martinaičio pamąstymai, publikuoti įvairiose žiniasklaidos priemonėse arba dar nė karto nespausdinti.

Publicistikos tekstų „Iki Sąjūdžio ir po jo“ rinktinėje surinkti straipsniai parašyti nuo 1987-tų iki 2012-tų metų. Dauguma tekstų buvo publikuojami leidiniuose „Gimtasis kraštas“, „Pozicija“, „Metai“, bei žurnale „Kelionė su Bernardinai.lt“.

Ši nauja knyga yra ne vienintelė, kurioje spausdinama Marcelijaus Martinaičio publicistika, jau anksčiau pasirodė „Papirusai iš mirusiųjų kapų“ bei „Lietuviškos utopijos“, tačiau, kaip jau minėta, rinktinė „Iki Sąjūdžio ir po jo“ apima tekstus, kurie nepateko į kitas knygas.