Mokamos paslaugos

Mokamos paslaugos

MOKAMŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS

(Patvirtinta Birštono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. TS-237)

Eil.   Nr.

Paslaugos   pavadinimas

Mato vienetas

Paslaugos   kaina (Eur)

1.

Vartotojo pažymėjimas*

1 vnt.

1,00 Eur

2.

Dokumentų kopijavimas, spausdinimas (nespalvotos kopijos A4 formatu)

1 psl.

0,10 Eur

3.

Dokumentų kopijavimas, spausdinimas (nespalvotos kopijos A3 formatu)

1 psl.

0,20 Eur

4.

Dokumentų kopijavimas, spausdinimas (spalvotos kopijos paprastame popieriuje A4 formatu)

1 psl.

0,30 Eur

5.

Dokumentų kopijavimas, spausdinimas (spalvotos kopijos paprastame popieriuje A3 formatu)

1 psl.

0,60 Eur

6.

Dokumentų kopijavimas, spausdinimas, (spalvotos kopijos fotopopieriuje A4 formatu)

1 psl.

1,00 Eur

7.

Skaitmeninės informacijos nuskaitymas-(skenavimas)

1 psl.

0,15 Eur

8.

Bibliografinių sąrašų ir rodyklių sudarymas bei redagavimas pagal individualią užklausą**

1 įrašas

0,10 Eur

9.

Atrankinės informacijos paslaugų teikimas pagal užsakymą*

1 įrašas

0,10 Eur

10.

Dokumentų parsiuntimas iš kitų Lietuvos bibliotekų (TBA)

Taikomi Lietuvos pašto įkainiai

-

11.

Komercinės reklamos (plakatai, kilnojamoji atributika ir pan.) eksponavimas**

A4 1 savaitė

A3 1 savaitė

A2 1 savaitė

1,50 Eur

2,00 Eur

2,85 Eur

12.

Reklaminės medžiagos (skrajutės ir kt.) sklaida bibliotekos patalpose**

Iki 100 vnt. mėnesiui

Nuo 200 vnt. mėnesiui

10,00 Eur

20,00 Eur

13.

Birštono viešosios bibliotekos organizuojamų seminarų ir konferencijų dalyvio mokestis

-

Nuo 20,00 iki 50,00 Eur

14.

Delspinigių dydis už laiku negražintą panaudai gautą dokumentą (knygą ir kt.)

1 dokumentas, 1 kalendorinė diena

0,03 Eur


*
pažymėta paslauga pirmą kartą nemokamai teikiama vaikams ir moksleiviams, vaikų globos auklėtiniams, bedarbiams, neįgaliesiems, senjorams, Birštono savivaldybės gyventojams, pateikusiems „Birštoniečio" kortelę.

 **pažymėtos paslaugos Birštono savivaldybės biudžetinėms įstaigoms ir nevyriausybinėms organizacijoms teikiamos nemokamai.

DĖL BIRŠTONO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS VARTOTOJO PAŽYMĖJIMO IR MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO

Skaitytojai registruojami laikantis „Naudojimosi Birštono viešąja biblioteka taisyklių“.

TARPBIBLIOTEKINIS AMONEMENTAS

Tarpbibliotekinis abonementas – tai bibliotekų bendradarbiavimo forma, kai viena biblioteka skolina dokumentus arba pateikia straipsnių kopijas kitai bibliotekai.

Neradę reikiamo leidinio mūsų bibliotekos fonduose, padedant bibliotekininkui, galite užsisakyti jį iš kitų Lietuvos bibliotekų. Padėsime Jums surasti reikiamus leidinius ir pasirūpinsime jų pristatymu! Mūsų biblioteka yra sudariusi TBA sutartį su Kauno apskrities viešąja biblioteka, todėl prireikus studijoms, darbui a pomėgiams reikalingos informacijos siūlome naudotis ne vien mūsų bibliotekos sukauptais ištekliais.

Leidinių persiuntimo išlaidas ir mokestį už kopijas, jeigu to reikalauja atsiuntusi biblioteka, apmoka paslaugos užsakovas. Paslaugos kaina priklauso nuo pašto paslaugų tarifų, kopijų (jei skaitytojas jų pageidauja) kainos, pagal jas padariusios bibliotekos kopijavimo įkainius.

Tarpbibliotekinio abonemento darbą reglamentuoja „Naudojimosi Birštono viešąja biblioteka (BVB) taisyklės“, Mokamų paslaugų sąrašas ir „Birštono viešosios bibliotekos naudojimosi tarpbibliotekiniu abonementu (TBA) tvarkos aprašas“.

TBA paslauga teikiama:

  • registruotiems Birštono viešosios bibliotekos vartotojams;
  • Lietuvos bibliotekoms, pasirašiusioms TBA bendradarbiavimo sutartį su BVB.

Paslaugos užsakymas

  • reikiamus leidinius galite užsakyti Suaugusiųjų skaitytojų aptarnavimo skyriuje arba el. p. suaugusiu@birstonasvb.lt

Ką turėtumėte žinoti?

  • Enciklopedijų, žinynų, žodynų, disertacijų, senų ir retų leidinių bibliotekos neskolina;
  • Periodiniai leidiniai neskolinami, galima užsakyti tik jų straipsnių kopijas;
  • Atsiųstą dokumentą galima naudoti iki 1 mėnesio;
  • Išsiųsti užsakymai neatšaukiami;
  • Negarantuojame, kad užsakytas leidinys bus gautas.

 

Informacija apie TBA teikiama ir užsakymai priimami bibliotekos Paslaugų ir išteklių skyriuje, tel. (8 319) 65615 arba el. paštu: suaugusiu@birstonasvb.lt
Paskutinį kartą redaguota: 2021-06-03