Mokamos paslaugos

Mokamos paslaugos

MOKAMŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS

(Pastaba: Vadovaujantis Birštono savivaldybės Tarybos 2022 m. balandžio 21 d. sprendimu Nr. TSE-76, galiojančiu iki 2022 m. gruodžio  31 d., užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karo veiksmų Ukrainoje, turintiems Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduotą leidimą humanitariniu pagrindu laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, nemokamai teikiamos šios paslaugas: vartotojų pažymėjimo išdavimas, dokumentų kopijavimas ir skenavimas).

(Patvirtinta Birštono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. TS-237)

Eil.   Nr.

Paslaugos   pavadinimas

Mato vienetas

Paslaugos   kaina (Eur)

1.

Vartotojo pažymėjimas*

1 vnt.

1,00 Eur

2.

Dokumentų kopijavimas, spausdinimas (nespalvotos kopijos A4 formatu)

1 psl.

0,10 Eur

3.

Dokumentų kopijavimas, spausdinimas (nespalvotos kopijos A3 formatu)

1 psl.

0,20 Eur

4.

Dokumentų kopijavimas, spausdinimas (spalvotos kopijos paprastame popieriuje A4 formatu)

1 psl.

0,30 Eur

5.

Dokumentų kopijavimas, spausdinimas (spalvotos kopijos paprastame popieriuje A3 formatu)

1 psl.

0,60 Eur

6.

Dokumentų kopijavimas, spausdinimas, (spalvotos kopijos fotopopieriuje A4 formatu)

1 psl.

1,00 Eur

7.

Skaitmeninės informacijos nuskaitymas-(skenavimas)

1 psl.

0,15 Eur

8.

Bibliografinių sąrašų ir rodyklių sudarymas bei redagavimas pagal individualią užklausą**

1 įrašas

0,10 Eur

9.

Atrankinės informacijos paslaugų teikimas pagal užsakymą*

1 įrašas

0,10 Eur

10.

Komercinės reklamos (plakatai, kilnojamoji atributika ir pan.) eksponavimas**

A4 1 savaitė

A3 1 savaitė

A2 1 savaitė

1,50 Eur

2,00 Eur

2,85 Eur

11.

Reklaminės medžiagos (skrajutės ir kt.) sklaida bibliotekos patalpose**

Iki 100 vnt. mėnesiui

Nuo 200 vnt. mėnesiui

10,00 Eur

20,00 Eur

12.

Birštono viešosios bibliotekos organizuojamų seminarų ir konferencijų dalyvio mokestis

-

Nuo 20,00 iki 50,00 Eur

13.

Delspinigių dydis už laiku negražintą panaudai gautą dokumentą (knygą ir kt.)

1 dokumentas, 1 kalendorinė diena

0,03 Eur

*pažymėta paslauga pirmą kartą nemokamai teikiama vaikams ir moksleiviams, vaikų globos auklėtiniams, bedarbiams, neįgaliesiems, senjorams, Birštono savivaldybės gyventojams, pateikusiems „Birštoniečio" kortelę.

 **pažymėtos paslaugos Birštono savivaldybės biudžetinėms įstaigoms ir nevyriausybinėms organizacijoms teikiamos nemokamai.

DĖL BIRŠTONO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS VARTOTOJO PAŽYMĖJIMO IR MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO

Skaitytojai registruojami laikantis „Naudojimosi Birštono viešąja biblioteka taisyklių“.

Paskutinį kartą redaguota: 2022-10-25