Knyga

Ir aš ją pažinojau…

2021 01 28

Ir aš ją pažinojau… : atsiminimai apie Vandą Zaborskaitę / sudarytoja Virgilija Stonytė. - Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2016] (Vilnius : BALTO print). - 558, [2] p. : iliustr., faks., portr. ; 22 cm. - Aut.: Laima Abraitytė, Gražina Akelaitienė, Ričardas Ališauskas, Vytenis Povilas Andriukaitis, Laima Arnatkevičiūtė, Virginija Babonaitė-Paplauskienė, Algimantas Baltakis, Marija Barkauskaitė, Almonija Bernadišienė-Marcinkevičiūtė, Alpas Bernadišius, Augustas Bernadišius, Rūta Brūzgienė, Virginija Būdienė, Henrikas Algis Čigriejus, Emilija Dagytė, Viktorija Daujotytė, Gynė Dineikaitė, Rita Dukynaitė, Stepas Eitminavičius, Virginija Genytė-Diržinauskienė, Bronislovas Genzelis, Audronė Girdzijauskaitė, Albertas Griganavičius, Bronius Grušas, Žibartas Jackūnas, Elona Jakniūnaitė-Bagdanavičienė, Violeta Jonynienė, Vanda Juknaitė, Arvydas Juozaitis, Kęstutis Kaminskas, Kostas Kaukas, Audronė Kaukienė, Vitalija Kazilionytė, Arvydas Každailis, Danutė Kolesnikova, Ingrida Korsakaitė, Algimantas Krinčius, Alma Krivickaitė-Urlikienė, Eugenija Krivickienė, Andrius Kubilius, Aldona Kudžmaitė, Darius Kuolys, Vitas Labutis, Zenonas Lapinskas, Margarita Lebedienė, Onutė Levickaitė-Jačiunskienė, Kęstutis Lipeika, Ingė Lukšaitė, Elena Marcelionienė, Vytautas Narbutas, Kęstutis Nastopka, Aldona Oniūnienė, Romualdas Ozolas, Marytė Pacelienė, Ona Pajedaitė, Romas Pakalnis, Genė Pakalnytė-Mumėnienė, Alfas Pakėnas, Donata Pareigytė, Liuda Paštukaitė-Viliūnienė, Danutė Petkevičiūtė, Markas Petuchauskas, Eglė Pranckūnienė, Rita Ringienė, Aleksandra Rinkevičiūtė, Angonita Rupšytė, Liuda Ruseckienė, Aloyzas Sakalas, Albina Saladūnaitė, Donatas Sauka, Elena Skaudvilaitė, Aloyzas Stasiulevičius, Alma Stasiulevičiūtė, Virgilija Stonytė, Krescencijus Stoškus, Giedrius Strazdas, Vajonė Strimaitienė, Valentinas Stundys, Valentinas Sventickas, Julius Šalkauskas, Genovaitė Šukytė-Grigėnienė, Lilija Talmantienė, Vytautas Toleikis, Dalia Triponienė, Vytautas Triponis, Eugenija Ulčinaitė, Edvardas Vaičius, Stanislava Valaišytė-Veidemanienė, Irena Valeckaitė-Kairevičienė, Vytautas Vanagas, Inga Vėbraitė-Ilarienė, Gina Vėbrienė-Mizaraitė, Irena Veisaitė, Marina Vildžiūnienė, Vytautas Viliūnas, Vanda Zaborskaitė, Zigmas Zinkevičius, Loreta Žadeikaitė, Aleksandras Žalys, Ramūta Žiedienė-Mackevičiūtė, Vida Žilinskienė. - Bibliogr. išnašose. - Asmenvardžių r-klė: p. 545-555. - Tiražas [1059] egz.. - ISBN 978-9986-39-923-0 (įr.)
Kn. taip pat: Vanda Zaborskaitė / Ingė Lukšaitė, p. 9-12

Saugojimo vieta:  AB