Knyga

Žemė prašo nepamiršti vardų

2021 01 22

Žemė prašo nepamiršti vardų : mūsų mirusių kaimų knyga / sudarė Filomena Kavoliutė. - Vilnius : Petro ofsetas : Lietuvos geografų draugija, 2019 (Vilnius : Petro ofsetas). - 739, [1] p. : iliustr., faks., žml. ; 23 cm. - Turinyje aut.: Filomena Kavoliutė, Petras Klimas, Česlovas Kudaba. - Bibliogr. išnašose. - Tiražas 400 egz.. - ISBN 978-609-420-667-2 (įr.)

Saugojimo vieta:  AB

„Po nepriklausomybės atkūrimo sovietinės okupacijos tyrimai sulaukė didelio mokslininkų ir visuomenės dėmesio. Tačiau mūsų teorijos materialus ir nematerialus pertvarkymas sovietmečiu buvo analizuotas tik labai epizodiškai. Kaimų vietovių vardų, kurie yra tautos kultūrinis paveldas, praradimas iki šiol nebuvo nagrinėtas. Autorės surinkta gausi medžiaga, pateikta nuosekliai ir išsamiai, papildo mūsų valstybės kultūros, istorijos, teritorijos ir kolektyvinės atminties tyrimus“,,
Prof. dr. Jurgita Mačiulytė