Įvykę renginiai

Įvykę renginiai

Prisimename kursčiusius Lietuvos laisvės viltį

2022 02 09

„Ir tartum Pakylėjime klaupiuos prieš Laisvo Žodžio sakramentą"
Kazys Bradūnas

Vasario mėnesį Birštono viešojoje eksponuojama literatūros paroda „Ištikimi Vasario 16-osios idealams: „Katalikų bažnyčios kronika“ ir jos bendradarbiai Birštone“. Kviečiame aplankyti.

2022-aisiais minime pogrindinių leidinių „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos" 50-metį bei 45-ąsias „Rūpintojėlio" metines. Džiaugiamės ir didžiuojamės, kad tiesos žodis sklido ir iš Birštono. Jį skleidė Povilas Buzas, Stasė Belickienė, Julija ir Albinas Grigoniai, Birštono klebonas Marijonas Mykolas Petkevičius bei kiti jų veiklą palaikę žmonės.

Juos prisimindami ir pagerbdami dėkojame visiems, sovietmečiu pasišventusiai saugojusiems Vasario 16-sios idealus ir atkakliai kursčiusiems Lietuvos Nepriklausomybės viltį.

Branginkime savo Tėvynę ir būkime verti jos laisvės.

Dalį parodos medžiagos skelbiame bibliotekos interneto svetainėje: