Elijošius Nonevičius-Nonys (1863–1931)

Elijošius Nonevičius-Nonys (1863–1931)

Elijošius Nonevičius-Nonys (1863–1931) – žymus veterinaras, bakteriologas, aktyvus visuomenės veikėjas.

E. Nonevičius gimė 1863 liepos 18 . Alytaus rajone, Punios seniūnijoje, Žagarių kaime, lietuvių bežemių bajorų Aleksandro ir Felicijos (Nedzinskaitės) Nonių – Nonevičių šeimoje. Pirmuosius mokslus ėjo pas kaimo daraktorių, vėliau mokėsi Alytaus pradinėje mokykloje bei  Vilniaus klasinėje gimnazijoje, kurią baigė su pagyrimu. 1884-1889 m. E. Nonevičius studijavo Dorpato (Tartu) veterinarijos institute, gavo veterinarijos magistro diplomą.

Už ryšius su narodnikais, lietuviškos spaudos platinimą Nonevičius buvo areštuotas ir kalinamas Peterburge, Petropavlovsko tvirtovėje, o po to išsiųstas į Kaukazą  gydyti kiaulių maro. Paaiškėjus naujiems faktams 1892 m. tardomas Vilniuje nubaudžiamas 9 mėnesiams Lukiškių kalėjimo. E. Nonevičius aktyviai dalyvavo visuomeninėje kultūrinėje veikloje, priklausė nelegaliam lietuvių inteligentų rateliui „Dvylika Vilniaus apaštalų“.

1904 m. susituokė su Vilniuje gyvenančia vokiete Sofija Amolina Šachtaite.

Prasidėjus rusų – japonų karui E. Nonevičius buvo išsiųstas į Odesą, ten gyveno ketverius  metus, po to išsikėlė į Maskvą. 1908–1914 m. dėstė bakteriologiją Maskvos M. Bliumentalio chemijos ir bakteriologijos institute. Už mokslinius darbus du kartus apdovanotas aukso medaliu. Pirmajame pasauliniame kare E. Nonevičius dalyvavo kaip vyresnysis veterinarijos gydytojas.

1918 m., užsitarnavęs papulkininkio laipsnį, grįžo į Lietuvą. E. Nonevičius sukaupė didelę  mokslinio ir praktinio darbo patirtį. Jis puikiai išmanė bakteriologiją ir kovos su užkrečiamosiomis ligomis būdus.. Elijošius sukūrė serumą arklių įnosėms gydyti,  paskelbė straipsnių apie gyvulių ligas ir jų gydymą. Lietuvos valdžia jam pavedė organizuoti veterinarijos departamentą. E. Nonevičius rūpinosi veterinarinės diagnostikos gerinimu, bakteriologijos instituto steigimu.

1922 m. E. Nonevičius buvo paskirtas veterinarinės inspekcijos gydytoju Prienuose. Gyveno Nemajūnuose, gydė gyvulius Jiezno, Birštono, Nemajūnų apylinkėse. Įvertinus E. Nonevičiaus mokslinę ir praktinę veiklą jis buvo pakviestas į Lietuvos universitetą Kaune. Mokslinė taryba išrinko jį ekstraordinariniu profesoriumi ir veterinarijos skyriaus Patologinės anatomijos ir mėsos pažinimo katedros vedėju.

Skatindamas studentų mokslinius tiriamuosius darbus Nonevičius įsteigė savo vardo 1200 Lt premiją ir kas mėnesį aukojo po 100 Lt iš savo atlyginimo premijų fondui.

1929 m. Elijošiui Nonevičiui buvo paskirta 420 Lt valstybinė pensija. Iš savo santaupų 4320 Lt paskyrė į savo vardo premijų fondą, iš kurio buvo mokamos pašalpos neturtingiems studentams.

Išėjęs į pensiją su žmona Sofija gyveno Nemajūnuose. Tvenkinyje augino karpius, atliko žuvivaisos tyrinėjimus, rašė mokslinius darbus. Už žvejybos įrankių ir žuvų apdorojimo priemonių kolekciją žemės ūkio parodoje apdovanotas aukso medaliu. Tačiau nemetė ir veterinaro praktikos. Neturtingų valstiečių gyvulius gydė be užmokesčio.

Elijošius Nonevičius mirė 1931 m. liepos 4 d., palaidotas Nemajūnų kapinėse.

Paskutinį kartą redaguota: 2023-03-23

Elijošiaus Nonevičiaus straipsniai

Nonevičius, Elijošius
Arklių įnosių (įplautimo-malleus) gydymo klausimu / E. Nonevičius. - [Kaunas : s.n., 1924] (Kaunas : Varpas). - 8, [1] p.
Antr. virš teksto. - Santr. vok. - Atsp. iš: Medicina, 1924, Nr. 2.

Kvašninas-Samarinas, Mikalojus
Arklio kilmė ir lietuvių arklys = Die Abstammung des Pferdes und das Litauische Pferd / priv.-doc. M. Kvašninas-Samarinas ir doc. Z. Mockus. - Kaunas : [s.n.], 1926-1927 (Kaunas : „Šviesos“ sp.). - [2] d.
Santr. vok.
D. 2: XVI-XX šimtmečių ir šių dienų daviniai: su 20 atvaizdų / redagavo E. Nonevičius, Lietuvos universiteto profesorius. - 1927 [fakt. 1928]. - [4], 96 p. : iliustr. ; 23 cm. - Atsp. iš „Kosmos“, 1927, Nr. 12; 1928, Nr. 1.

Vileišis, Petras
Svarbiausiosios żmoniu ligos / Petro Nērio. - Tilžeje : kaszta ir spvuda [!] Mikszo spaustuves, 1886. - 64 p. ; 19 cm
Nuorodos: Lietuvos TSR bibliografija. Ser. A. T. 2, įr. 3796 ; Litteraturbericht für das Jahr 1885/86 // MLLG. 1886, H. 11, S. 388 ; Angrabaitis 22 ; Baltramaitis 1356 ; Biržiška III ir Rankr. 2631. - Kaina [0,20] rb. - Kn. taip pat: Prakalba / Eil. N---s, p. 2 (E. Nonevičiaus prakalba) - Bibliogr.: „Auszros“ rēdytuvēje ir iszleistuvēje (Jurgis Mikszas, Tilžē-Tilsit) galima pirkti szitas knįgas, p. 4 (virš.). - Tiražas [2000] egz.

Apie Elijošių Nonevičių

Elijošius Nonevičius

Elijošius Nonevičius (1863-1931)

Prano Juozapavičiaus kraštotyros rankraščių rinkinys. Žymūs kauniečiai. Profesorius Elijošius Nonys-Nonevičius (1863-1931) / Pranas Juozapavičius. - 1983.VII.1. 

Pagerbtas prof. Elijošiaus Nonevičiaus atminimas – Iliustr. // Ave vita. – ISSN 1648-620X. – 2013, lapkr.29, p.-9-10.

Apie prof. E. Nonevičių, lietuvių kalbą ir studijas: [iš knygos „Akademiko Vlado Lašo atsiminimai“] //  Ave vita. – ISSN 1648-620X. – 2013, lapkr.29, p. 9.

Nemajūnuose pagerbtas žymus kraštietis 

Kuzmickas, Vytautas. Profesoriaus Elijošiaus Nonio – Nonevičiaus atmintis kraštotyrininko Prano Juozapavičiaus kūrybiniame palikime.

Profesorių Elijošių Nonevičių prisimenant / Stasė Asipavičienė. - Iliustr. - Su konferencijos sumanytojos ir organizatorės, Nemuno kilpų regioninio parko specialistės R. Milušauskienės pasisakymu // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2013, lapkr. 16, p. 2, 16.
Apie veterinarijos mokslo Lietuvoje pradininką, visuomenės veikėją E. Nonį-Nonevičių, organizuojama jo 150-mečiui paminėti skirta konferencija.

Suradęs pašaukimą - tarnauti veterinarijos mokslui ir švietimui / R. Milušauskienė, L. Baršauskienė. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2013, lapkr. 16, p. 4.
Apie veterinarijos mokslo Lietuvoje pradininką, visuomenės veikėją E. Nonį-Nonevičių, organizuojama jo 150-mečiui paminėti skirta konferencija.

Suradęs pašaukimą - tarnauti veterinarijos mokslui ir švietimui / R. Milušauskienė, L. Baršauskienė. - Iliustr. // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2013, lapkr. 13, p. 3.
Apie veterinarijos mokslo Lietuvoje pradininką, visuomenės veikėją E. Nonį-Nonevičių, organizuojama jo 150-mečiui paminėti skirta konferencija.

Suradęs pašaukimą - tarnauti veterinarijos mokslui ir švietimui / Lina Baršauskienė. – Portr. // Ave vita. – ISSN 1648-620X. – 2013, spal. 25, p. 4.
Apie veterinarijos magistrą, bakteriologą, veterinarijos mokslo Lietuvoje pradininką, pirmąjį Veterinarijos departamento direktorių, aktyvų visuomenės ir kultūros veikėją Elijošių Nonevičių.

Nonevičius Elijošius : 1863 07 18 (07 05)-1931 06 05 (kiti šaltiniai 06 14) : veterinarijos gydytojas, mokslininkas, visuomenės veikėjas : [biografija] / Nastazija Kairiūkštytė. - Portr. - Bibliogr. str. gale // Lietuvybės kovų verpetuose / Nastazija Kairiūkštytė, Alma Gudonytė. - Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2009. - P. 205-206..

Atminčiai ir amžinai pagarbai / parengė vyr. kultūrologė Dainora Šaltienė. - Iliustr. - Su Veterinarijos akademijos studijų skyriaus vedėjos V. Bakutienės laišku. // Gyvenimas. - ISSN 1648-0392. - 2008, rugpj. 2, p. 8.
Birštono seniūnijoje, Nemajūnuose paminėtos Lietuvos veterinarijos mokslo pradininko E. Nonevičiaus gimimo 145-osios metinės

Pagerbtas Elijošiaus Nonevičiaus atminimas / Inga Juronytė. - Iliustr. - Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2008, liep. 23, p. 6.
Birštono seniūnijoje, Nemajūnų kapinėse ir bibliotekoje, pagerbtas šio krašto šviesuolio, veterinarijos mokslo pradininko E. Nonevičiaus atminimas 145-ųjų gimimo metinių proga.

Pirmasis Veterinarijos departamento direktorius ekstraordinarinis profesorius veterinarijos magistras Elijošius (Elijas) Nonevičius (1863-1931). - Portr. // Lietuvos veterinarija. - ISSN 1392-0375. - 2007, Nr. 4, p. 3-4.

Lietuvos universiteto Medicinos fakulteto Veterinarijos skyrių užbaigę veterinarijos gydytojai: [minimas E. Nonevičius] / parengė Juozas Rudminas - Tęs. Pradžia: Nr. 2 // Lietuvos veterinarija. - ISSN 1392-0375. - 2002, Nr. 3, p. 47-48.

"Kiaulių daktaras" : prof. E. Nonevičiaus 70-osioms mirties metinėms / Juozas Šleikus // Gyvenimas. - ISSN 1648-0392. - 2001, kovo 24, p. 4. 
  
Lietuvos Respublikos valstybinės veterinarijos tarnybos vadovai : [apie E. Nonevičių, L. Gogelį, J. Kanclerį-Drapą, P. Moroną, S. Jankauską, J. Šalkauską, J. Nainį, M. Babenską, K. Hiksą, A. Sergejevą, A. Burakauską, K. Lukauską] / parengė Juozas Rudminas - Portr - Bibliogr.: 8 pavad. // Lietuvos veterinarija. - ISSN 1392-0375. - 1998, Nr. 3, p. 13-23.

S. Moravskio (1802-1853) ir E. Nonevičiaus memorialinės vietos / P. Juozapavičius. - Iliustr. // Literatūra ir menas. - ISSN 0233-3260. - 1984, geg. 5, p. 14.

Į darbą su nauja energija: vilnietis veikėjas J. Vileišis apie lietuvybės pionierius Vilniaus krašte ir naująsias darbo sąlygas: [Minimas prof. Nonevičius] // XX amžius.- 1939, spal. 16, p. 5

Matulionis P. Elijošiui Nonevičiui mirus // Lietuvos žinios. - 1933, rugpj. 3, p. 2

Galerija