Povilas Buzas (1919–2012)

Povilas Buzas (1919–2012)

 Birštono garbės pilietis, Lietuvos patriotas, partizanas, pogrindinės spaudos platintojas

Povilas Buzas (1919 01 03–2012 01 13) gimė ir augo Prienų rajone Bačkininkų kaime dešimties vaikų ūkininkų šeimoje.

Pokario metais, būdamas 26-erių, išėjo pas partizanus, tapo Tauro apygardos „Geležinio vilko“ rinktinės kovotoju, slapyvardžiu „Žvejas“. 1946-aisiais partizanai buvo susekti ir išduoti. Stribams užpuolus bunkerį, trys partizanai buvo nužudyti, o Povilas – sunkiai sužeistas, bet liko gyvas. Atlaikė tardymus, baisius kankinimus, buvo nuteistas dešimčiai metų kalėti. Sibire išbuvo 1946-1957 metais. Kentėjo Intos lagerių košmarus, dirbo anglies kasyklose. Nepalūžo.

Į Lietuvą Povilas Buzas grįžo 1958 metais, vedė, užaugino du sūnus. Žmona Onutė buvo bendramintė, pritarė jo veiklai. Kelerius metus šeima gyveno Jiezne, paskui įsikūrė Birštone. Buzai bendravo su kunigais ir pasauliečiais, besipriešinančiais ateizmo propagandai, tautinių ir dvasinių vertybių griovimui.

Kai buvo uždrausta vaikų katekizacija bažnyčiose, Prienų bažnyčioje dirbantis kun. Juozas Zdebskis vis tiek vaikus mokė tikėjimo tiesų. 1971 metais už tai jis buvo suimtas ir teisiamas. Aktyvūs Prienų parapijiečiai surinko 17 tūkstančių parašų, ginančių teisę kunigui mokyti vaikus katekizmo. Parašus į Maskvą vežė Povilas Buzas, Antanas Grinkevičius bei Leokadija Miškinienė. Tai nepakeitė sprendimo nuteisti kunigą metams kalėjimo, bet taip buvo išsakyta žmonių valia.

1972 metais pasirodė pogrindžio leidinys „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“, vėliau „Aušra“, „Rūpintojėlis“, „Tiesos kelias“, buvo dauginamos A. Maceinos, kun. J. Šalčiaus knygos.

Nuo 1976 metų Povilo Buzo namo pusrūsyje inžinierius Vytautas Vaičiūnas (dabar kunigas) pastatė kopijavimo aparatą, parodė, kaip juo naudotis, ir Povilas pradėjo dauginti draudžiamus leidinius. Padaugintus numerius paimdavo Kaišiadorių Katedros vargonininkas Anastazas Janulis ir platindavo. Povilo padauginti leidiniai patekdavo į Prienus, jų gaudavo birštoniečiai.

1980 m. sausio mėnesį buvo atlikta krata Povilo namuose. Paimtas kopijavimo aparatas, seleno plokštės, popierius. Taip pat susektas ir suimtas A. Janulis. Abu nuteisti už nelegalų spaudos platinimą: P. Buzas – 1,5 metų, A. Janulis – 3,5 metų griežto režimo lagerio. Povilas kalėjo Permės lageryje.

Tautinio atgimimo metais Povilas aktyviai dalyvavo Sąjūdžio veikloje, daug nuveikė įamžinant partizanų kovos ir žūties vietas. Jis buvo Tėvynės Sąjungos-Lietuvos Krikščionių demokratų partijos narys. Dalyvavo visuomeninių organizacijų veikloje: buvo Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ narys, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos narys, Šaulių sąjungos narys, taip pat sveikuolių klubo „Šilagėlė“ garbės narys.

P. Buzas apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordinu, Karininko Kryžiumi, Kariuomenės kūrėjų savanorių ir Sausio 13-osios atminimo medaliais.

Birštonas didžiuojasi savo šviesiu žmogumi, Lietuvos patriotu Povilu Buzu. Jo gyvenimas moko: kantriai, oriai ir išmintingai atlikim likimo mums skirtąjį darbą - auginkim savo Lietuvą.

Birštono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 8 d. sprendimu P. Buzui (po mirties) suteiktas Birštono garbės piliečio vardas.

Paskutinį kartą redaguota: 2023-06-09

Apie Povilą Buzą

(Informacijos šaltinių bibliografinis sąrašas)

Anastazo Janulio ir Povilo Buzo teismas // Lietuvos katalikų bažnyčios kronika, Nr. 46.
Aplankė Klaipėdos sukilimo dalyvį : [Birštone gyvenantį Antaną Spudą pagerbė vicemeras Juozas Aleksandravičius ir Birštono šaulių kuopos narys Povilas Buzas] // Gyvenimas. - 2003, saus.18, p. 3.|

Atnaujinta ekspozicija Birštono muziejuje / parengė Angelė Sabaliauskaitė. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2019, saus. 12, p. 5.
Birštono muziejuje atnaujinta Birštono krašto tremtinių ir partizanų ekspozicija, papildant ją naujais eksponatais „Povilui Buzui – 100 metų".

Bendradarbiai ir talkininkai. -  Lietuvos kultūros paveldo tūkstantmečio virtuali paroda: [minimas P. Buzas] // http://www.lcn.lt/paveldas2000_relig/all/c_7_1_2.htm

Birštono garbės piliečiai / Birštono savivaldybės informacija // Gyvenimas. - 2020, bal. 18, p. 3.
Birštono savivaldybės taryba 2020 m. balandžio 8 d. sprendimais Birštono garbės piliečio vardus suteikė skulptoriui S. Žirguliui ir buvusiam partizanui, politiniam kaliniui P. Buzui (po mirties).

Birštono garbės piliečiai / Birštono savivaldybės informacija - Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2020, bal. 18, p. 7.
Birštono savivaldybės taryba 2020 m. balandžio 8 d. sprendimais Birštono garbės piliečio vardus suteikė skulptoriui S. Žirguliui ir buvusiam partizanui, politiniam kaliniui P. Buzui (po mirties).

Boruta S.J. Prieš smurtą ir dezinformaciją : [„Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikai“ – 25, minimas P. Buzas] // Dienovidis. – 1997, kovo 28, p. 12.

Brazaitis J. „Lietuvos katalikų bažnyčios kronika“: [Jos pradžia, istorinės kronikos leidimo priežastys ir sąlygos, yra P. Buzo nuotrauka] // Caritas. – 1992.- Nr. 3, p. 1-8.

Bružas A. „Lietuvos katalikų bažnyčios kronika“: [Istorija: pradžia, faktų apdorojimas ir rinkimas, paminėtas P. Buzas] // Katalikų pasaulis.- 1992, Nr. 4, p. 3-5.

Garmutė, Antanina. Žmogus iš legendos: [Apie Birštone gyvenantį Povilą Buzą, partizaną, pogrindinės spaudos platintoją]. - Iliustr. // Išėjo broliai. - Kaunas, 1990. - P.141-148.

Garbaravičienė B. „Jokios  deklaracijos ir žodžiai neturi vertės, jei nebus paliudijimo savimi“: [„Lietuvos katalikų bažnyčios kronikai“ – 25, minimas P. Buzas] // Kauno diena. – 1997, bal. 3, p. 1, 5.

Gyveno tarnaudamas Dievui ir Tėvynei : [politinis kalinys, antisovietinio pogrindžio dalyvis, aktyvus visuomenininkas P. Buzas (1919-2012) : nekrologas] / Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos Birštono skyriaus taryba. – Iliustr. // XXI amžius. – ISSN 2029-1299. – 2012, vas. 3, p. 12.

Dobkevičius K. „Rūpintojėlio“ leidėjų susitikimas: [Birštone] // XXI amžius. – 2003, kovo 28, p. 3, 12.

Informacija apie pasiūlytas kandidatūras Birštono garbės piliečio vardui suteikti“ / Birštono savivaldybės informacija // Gyvenimas. - 2020, kovo 7, p. 5.
Birštono garbės piliečio vardui suteikti pasiūlytos skulptoriaus S. Žirgulio ir buvusio partizano, politinio kalinio P. Buzo (po mirties) kandidatūros.

Informacija apie pasiūlytas kandidatūras Birštono garbės piliečio vardui suteikti“ / Birštono savivaldybės informacija - Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2020, kovo 7, p. 11.
Birštono garbės piliečio vardui suteikti pasiūlytos skulptoriaus S. Žirgulio ir buvusio partizano, politinio kalinio P. Buzo (po mirties) kandidatūros.

Jankauskas V. „Katalikų bažnyčios kronikai“ – 20: [Apie minėjimą Birštone, paminėtas P. Buzas] // Lietuvos aidas. – 1992, kovo 19. 

Jankauskas V. Nepalūžę (1): Kaip ir kur buvo spausdinama Lietuvos pogrindžio spauda: [paminėtas birštoniškis P. Buzas ] // Gimtasis kraštas. – 1992, kovo 19-25.

Jankauskas V. Nepalūžę (3): Jie nepalūžo, gal todėl ir mes išlikome: [V. Vaičiūnas, P. Buzas, J. Zdebskis] // Gimtasis kraštas. – 1992, bal. 1-8.

Jankauskas V. Rūpintojėliai prie laisvės kelio: [Minima P. Buzo ir A. Janulio byla] // Caritas. - 1992, liep. 2-8.

Jonelienė B. Visada  tikėjęs laisvę: Pasakoja buvęs partizanas ir pogrindžio veikėjas Lietuvoje Povilas Buzas // Tėviškės žiburiai. – 1990, Nr. 2.

Juravičius A. XX a. pabaigos knygnešiai: [ LKB kronika, jos platinimas] // Kultūros barai. – 1991, Nr. 1, p. 50-53.

Kačerauskienė A. „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ 25-metis:[paminėtas P. Buzas] // XXI amžius – 1997, saus. 29, p. 3, 11.

Leidiniai, kurstę laisvės viltį.: [VB paminėtos "Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos" 35-osios bei religinio, filosofinio, literatūrinio žurnalo "Rūpintojėlis" 30-osios metinės, dalyvavo P. Buzas].  - Iliustr. - "Birštono versmių" informacija // Gyvenimas. - 2007, geg. 12, p. 5-6.

Lietuvos katalikų Bažnyčios Kronikai - 30 metų (1972 03 19 - 2002 03 19) : Kun. jub. Kazimiero Kuzminsko atminimui: [Minimas birštonietis Povilas Buzas] // Lietuvos aidas. - 2002, kovo 21, p.7.

Mačiūtė G. Birštone paminėti tikrumo ir atsakomybės žadintojai: [Apie S. Belickienę, P.Buzą] 

Pažėraitė A. Visas gyvenimas - kova už laisvę: [apie P. Buzą]. - Portr. // Prienų kronika - 1999, vas. 12-18 (Nr. 6), p. 1-2

Petraitienė I .Katalikų bažnyčios kronikai – 30: [Paminėtas birštoniškis Povilas Buzas] // Sandora. - 2002, Nr. 4, p. 30 -31.

Povilas Buzas (1919 01 03–2012 01 13) / Parengė Vilma Juozevičiūtė

Strikauskienė R. "Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos" 35-mečio minėjimas: [Birštono VB paminėtos "Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos" 35-osios bei religinio, filosofinio, literatūrinio žurnalo "Rūpintojėlis" 30-osios metinės, dalyvavo P. Buzas]. - Iliustr. // Naujasis Gėlupis. - 2007, geg. 12, p. 1.

Šalomskienė, Vilijeta
Lietuvos patrioto gyvenimo pavyzdys / Vilijeta Šalomskienė. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2019, saus. 5, p. 4.
1919 m. sausio 3 dieną gimė Birštone gyvenęs rezistentas, politinis kalinys Povilas Buzas – savo namo pusrūsyje kopijavimo aparatu jis daugino sovietinės valdžios draustus leidinius.

Šulinskienė L. Lietuvos katalikų bažnyčios kronikai – 20: [apie minėjimą Birštone] // Naujas gyvenimas. – 1992, kovo 22, p. 2.

Tamkevičius S. LBK kronika: [Pogrindinio leidinio redaktoriaus prisiminimai, minimas P. Buzas] // Caritas. – 1992, Nr. 4, p. 44-57.

Valkauskienė O. „Mes esame vykdytojai“: [„Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikai“ – 25-eri} // Gėlupis. – 1997, bal. 23, p.1.

Valkauskienė O. Prisimename Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kroniką“: [Apie Onutę ir Povilą Buzus] // Gėlupis. – 1997, bal. 9, p. 2.

Vilkaitytė B. LBK kronikos jubiliejus: [Minėjimas Kaune, Vytauto Didžiojo universitete, minimas P. Buzas] // Caritas. -1992, Nr. 5-6, p. 51.

Vytaras T. Žvejas: [ištraukos iš „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ 11 numerio, minimas P. Buzas] // Pozicija. – 1992, rugs. 11.

Voverienė O. Tautos sargyboje : "Lietuvos katalikų bažnyčios kronikai "- 30 metų : Minimas birštonietis P.Buzas] // Lietuvos aidas. - 2002, kovo 22, p. 5.

Zajančkauskienė, Roma Povilui Buzui atminti : [In memoriam // Kurorto aidai. - ISSN 2029-0233. - 2012, saus. 21, p. 2.

The Chronicle of the Catholic Church in Lithuania . Vol. 6/Edidet by Nijolė Beleška Gražulis (Povilas Buzas, Birštonas  minimas p. 153, 249).
Galerija