Praeities tyrinėtojas Juozas Venclova

Praeities tyrinėtojas Juozas Venclova
Parodoje prisimename iš Birštono krašto kilusį lietuvių tautos praeities tyrinėtoją, ekonomistą Juozą Venvlovą.

Juozas Venclova (1909–1999) 

Juozas  Venclova  gimė 1909 m. balandžio 22 d. Šaltinėnų kaime, Birštono apylinkėje. Baigė Prienų „Žiburio" gimnaziją. įstojo į Kauno Vytauto Di­džiojo universiteto Teisės  fakulteto ekonomikos skyrių. Priklausė studentų dzūkų draugijai.
Baigęs universitetą ir gavęs ekonomisto diplomą, dirbo mokesčių inspekcijose. Nuo 1939 m. pradžios iki 1944 m. buvo mokesčių inspektorius Šiauliuose.
Artėjant bolševikų frontui, Juozas Venclova pateko į Vokietiją. buvo prievarta įjungtas į vokiečių kariuomenę, pateko į nelais­vę Po karo gyveno Hanau, karo išvietintųjų stovykloje.
Studijas gilino Frankfurto universitete.
Iš čia Juozas  Vevlova  emigravo į JAV. Gyveno Klivlande, Ohajo valstijoje. 1955 m. persikėlė į Čikagą ir čia gyveno iki savo mirties, 1999 m. gruodžio 22 d.
Paskutinį kartą redaguota: 2024-05-22

Juozo Venclovos knygos

Apie lietuvių draugus ukrainiečius : apie Ukrainos ir ukrainiečių vardą / J. Venclova. - Chicago, Ill. : [s.n.], 1976. - 15 p. - Su aut. įrašu (LNB: L233859). - Bibliogr.: p. 13-15 (76 pavad.)

Apie senovės gotų tautybę ir finų įsiveržimą į lietuvių žemes / J. Venclova. - [Čikaga] : Tėviškėlė, 1986. - 26 p. : žml. - Antr. iš virš. - Santr. angl.. - Bibliogr: p. 12-13 (40 pavad.) ir p. 24-26 (54 pavad.)

Apie senovės indus ir jų giminystę su lietuviais / J. Venclova. - [Chicago] : [s.n.], 1975. - 38 p. ; 19 cm. - Santr. angl. - Bibliogr.: p. 30-38

Ar Adomas ir Ieva kalbėjo lietuviškai? / J. Venclova. - Chicago (lll.) : Tėviškėlė, 1978. - 38 p. : žml. - Santr. angl. - Bibliogr. 32-37

Dr. J. Basanavičiaus (Basanio) reikšmė lietuviams / J. Venclova. - [Chicago, Ill. : s.n., 1980]. - 44 p. : iliustr. - Taip pat vartojama antr.: Daktaro J. Basanavičiaus (Basanio) reikšmė lietuviams. - Su aut. Autogr.). - Bibliogr.: p. 41-44

Indoeuropiečių protėvynė senovinėj Lietuvoj / J. Venclova. - Chicago : Tėviškėlė, 1978. - 53 p. : žml. - Santr. angl. - Bibliogr.: p. 43-51 (210 pavad.)

Latynai ir germanai : jų artimumas su lietuviais / J. Venclova. - Čikaga (Ill.) : [s.n.], 1976. - 36 p. - Bibliogr.: p. 29-36

Latviai ir gudai : (pagal šaltinius) / J. Venclova. - Čikaga : M. Morkūnas, 1976 (Chicago, Ill. : M. Morkūno sp.). - 80 p. - Su aut. autogr. - Bibliogr.: p. 34-40 (177 pavad.) ir 76-80 (118 pavad.)

Lietuviai žiloj senovėj / J. Venclova. - Čikaga : M. Morkūnas, 1978 (Chicago, Ill. : M. Morkūno sp.). - 93 p. : žml. - Santr. angl. - Bibliogr.: p. 81-92

Lietuvių gilios senovės pėdsakų beieškant : [recenzijų rinkinys] / J. Venclova. - [Chicago (Ill.)] : Tėviškėlė, 1983. - 30 p. - Edmundo Jasiūno biblioteka (98/34189)

Lietuvių tautos pašaukimas / J. Venclova. - Chicago, Ill. : [s.n.], 1975 (Draugo sp.). - 76 p. - Santr. angl. - Bibliogr.: p. 68-73

Lietuvos bei lietuvių problemos / J. Venclova. - [Chicago : s.n.], 1980. - 151 p., [2] sulankst. žml. lap. : iliustr. - Bibliogr.: p. 142-151 (245 pavad.)

Lietuvos bei lietuvių vardai, pavardės ir vietovardžiai / J. Venclova. - Chicago : Tėviškėlė, 1985. - 31 p. : žml. - Santr. angl. - Bibliogr.: p. 28-30

Lietuvos politika : išdavos ir sugestijos / J. Venclova. - [Chicago] : [s.n.], 1979. - 119 p. - Bibliogr.: p. 111-119 (201 pavad.)

Lietuvos valdovą Kęstutį prisimenant / J. Venclova. - [Chicago] : Tėviškėlė, 1997. - 27 p. : iliustr. - Su aut. autogr.

Lietuvos vardo kilmė / J. Venclova. - Chicago, Ill. : Chicagos lietuvių literatūros draugija, 1972 (Chicago, Ill. : "Naujienų" sp.). - 51 p. - Bibliogr.: p. 43-51

Mindaugo krikštas – Lietuvos krikštas / Juozas M. Venclova. - Chicago, Ill. : JAV LB Brighton parko apylinkės valdyba, 1972. - 24 p. .- Bibliogr.: p. 23-24 (45 pavad.)

Prutėnai ir rytų galindai / [J. Venclova]. - Chicago, Ill. : [Naujienos], 1974. - 39 p. - Aut. nurodytas virš. - Atsp. iš: Naujienos, 1974 m. rugpiūčio 12-22 d. - Bibliogr.: p. 32-39 (178 pavad.)

S. Daukanto lietuviška veikla / J. Venclova. - [Chicago (Ill.) : s.n.], 1984. - 60 p. : žml. - Viršelio antr. - Edmundo Jasiūno biblioteka (98/33744). - Bibliogr.: p. 58-60

Senovės graikai, giruliai ir getitai ir jų ryšys su lietuviais / J. Venclova. - Čikaga : [s.n.], 1976. - 40 p. - Santr. angl. - Su aut. autogr. - Bibliogr.: p. 32-40 (164 pavad.)

Senovės keltai ir jų sąryšis su lietuviais / J. Venclova. - Čikaga : [s.n.], 1976. - 27 p. - Bibliogr.: p. 24-27 (121 pavad.)

Senovės lietuvių tikybos bruožai / J. Venclova. - Čikaga : [s.n.], 1977. - 51 p. - Santr. angl. - Bibliogr.: p. 44-50

Senovės trakai ir skitai / J. Venclova. - Čikaga : [s.n.], 1975. - 13, [1] p. - Bibliogr.: p. 12-14 (93 pavad.)

Suduviai - jotvingiai - dainuviai : (pietų lietuviai) : apie Suduvą bendrai / J. Venclova. - [Chicago] : Chicagos lietuvių literatūros draugija, 1974 ([Chicago] : Naujienų sp.). - 71 p. - Viršelio antr.: Sūduviai, jotvingiai, dainuviai. - Bibliogr.: p. 58-71 (173 pavad.)