Straipsniai apie Birštoną

Straipsniai apie Birštoną

Siūlome susipažinti su Birštono kurortu, aprašomu tarpukario ir ankstesnėje Lietuvos periodinėje spaudoje. Pateikiamas ir vienas kitas įdomesnis straipsnis  iš knygų bei vėlesnių leidinių. Publikacijos dedamos chronologine tvarka (seniausios viršuje).

J. Skrinska. Birštonas. Purvo tynėsJ. Skrinska. Birštonas. Purvo tynės 

Mačys, Vladas „Birštonas atokiai po tiesum nuo Prienų … stovi ant dešinės pusės Nemuno …“ / Bal. Dieglys // Varpas. – 1890, Nr. 9, p. 138-140.

Mačys V. Birštonas // Varpas.– 1893, Nr.10, p. 157, 158, 159.

Mačys, Vladas. Birštonas // Varpas. – 1893, Nr. 12, p. 186-187.

Birštonas: .<Dabar Maskvos slavių draugijos pirmininko generolo (V. Čep-Bpiridoviėiaus rūpesniu susidarė tam tikra draugija, kuri turėdama keletą millonų rublių pinigų nupirko Birštono vandenis ir žada jį taip ištaisyti, kad jis būtų nė klek neprastesnis už užrubežinius...>] // Vienybė. – 1909, Nr. 12, p.189-190.

Birštonų minerališkieji vandenįs // Vilniaus žinios. – 1905,  Nr.95 (bal. 15) p. 4.

Birštonas. [Birštono svečiai surengė koncertą naudai statomai bažnyčisi paremti, Svečio straipsnis] // Vilniaus žinios. – 1907, Nr, 109 (rugpj, 3), p. 2-3.

Juozyla A. Birštonas // Šaltinis . – 1909, Nr. 36, p. 572.

J. B-čia.. Birštonas (Vilniaus gub. Trakų pav.): (Rašoma, kad per šv. Simono ir Tadeušo atlaidus buvo vyko bažnyčios pašventinimas, buvo daug žmonių, "senelis kun. G. dalino  žmonėms laikraščius ir knygeles, ragindamas šviestie") // Vienybė. – 1909, Nr. 47, p. 735.

Birštonas: [žinutė apie Peterburge besikuriančios pajininkų bendrovės ketinimus atnaujinti Birštono kurortą, jo  maudykles] // Viltis. – 1911, Nr. 28 (kovo 9), p.3-4.

Birštono kurortas parduota: [rašoma, kad bus pagerintas gydymas, "padidinta biblioteka - skaitykla"} // Viltis. – 1911, Nr. 29 (kovo 11), p.  2.

Dirkis P. Nemajūnai: [Rašoma, kad valsčiuje reiktų skleisti blaivybės idėjas] // Šaltinis.- 1911, Nr.30,  p. 357.  

Teatras. Birštonas:  [žinutė, kad liepos 29, sekmadienį, Birštono kurorte vykusiame koncerte turėjo dainuoti operos solistas Kipras Petrauskas] // Viltis.  –  1912, rugpj, 1, p. 4.

Birštonas: [įspūdžiai apie kurortą] // Viltis.  –  1912, rugpj. 22, p. 2

Mūsų kurortų ateitis: [rašoma, kad Birštonas galėtų būti lietuviškas kurortas] // Viltis. - 1914, rugs. 21, p. 1-2.

Birštono kurortas verkia gailiomis ašaromis // Lietuvos žinios. – 1923, lapkr. 15, p. 1.

Nemunas ties Birštonu. Verknė. Pilalė. – Nuotr. // Žiburėlis. – 1925, Nr. 9 (geg. 1), p. 162-163.

Paskutinį kartą redaguota: 2023-12-27

2 dalis

Dzūkas B. Birštono kurortas: [Apie Birštono socialinį ir kultūrinį gyvenimą] // Tėvynės sargas.- 1925, rugs. 3,  p. 470.

Birštono kurorto atidarymas // Lietuvos žinios. – 1926, geg. 23, p. 5.

Obskurantų valsčius: [Apie Nemajūnų valsčiaus tarybos nutarimą panaikinti visas valsčiaus mokyklas] // Lietuva.- 1926, spal. 25, p. 6.

Paslaptingas S. Ustjanauskienės nužudymas: [Birštone] // Darbininkas. –  1928, rugs. 30, p. 3.

<...Birštone pastatytas naujas restoranas...> // Darbininkas. –  1928, rugs. 30, p. 3.

Kulupaia S. Potvynio sargyboje: [Nuotraukoje: Garsiosios Nemuno kilpos vaizdas. Matyti keli vingiai, Birštonas (dešiniajame šone), Verknės slėnis (apačioje). Kaip visuomet, Nemuno kilpa sulaikė ledus ir apsaugojo Kauną nuo nemalonaus siurprizą] // Diena. –  1929, bal. 10. p. 3.

Kurortų viešosios bibliotekos svetur ir Birštone // Sėjos baras. – 1930, Nr. 1, p. 21-24.

Ko tyli mūsų kurortai?: [Rašoma, kad trūksta reklamos apie Lietuvos kurortus, minimas ir Birštonas}  // Lietuvos aidas. –  1930, geg. 21, p. 4.

Lietuvos skyrius Drezdeno parodoj: [Birštono kurortas pristatomas tarptautinėje higienos parodoje] // Lietuvos aidas. – 1930, geg. 24, p. 4.

Mūsų kurortų reikalu:  [Siūloma Birštone įsteigti simfoninį orkestrą] // Lietuvos žinios. –  1931, kovo 19, p. 6.

Birštonas. [Gegužės 3 d. buvo visuotinis būrio susirinkimas. Išrinktas knygininkas. Birštono miestelyje šaulių būrys atidarė viešą knygyną. Šauliai už naudojimąsi knygomis nieko nemoka, o prašalaičiai moka po 2 litu metams.] // Trimitas. 1931, Nr.19 (geg. 7), p. 314.

Laiškas iš Birštono // Suvalkietis.– 1931, Nr. 40 (liep. 26), p. 3.

Kurortams tvarkyti įstatymas: [Žinutėje rašoma, kad Sveikatos departamentas pradėjo rengti įstatymą, kuriuo sureguliuos vasarviečių ir kurortų būklę. Kurortai bus suskirstyti į grupes, prie pirmos grupės priskirta Palanga ir Birštonas] // Diena.- 1932, saus.10, p. 1.

Apie užsienio pasams ir vizoms duoti naujas taisykles: [Su kurortinėmis vizomis atvykę užsieniečiai gali gyventi tik kurortuose, paminėtas Birštonas] // Dienos naujienos. – 1932, vas. 10, p. 2

Paskelbtos naujos užsienio pasų ir vizų taisyklės: [Ne Lietuvos piliečiai, vykstantys į LIetuvos kurortus [paminėtas ir Birštonas] vizas gali gauti atstovybėse palengvintomis sąlygomis] // Lietuvos aidas. - 1932, kovo 10, p. 5.

Klimas P. Ghillebert de Lannoy. Dvi jo kelionės Lietuvon Vytauto Didžiojo laikais (1413-1414 ir 1421 m.): [minimas Birštonas] // Praeitis, T. 2.- Kaunas, 1933.– P. 106-126.

Kada kauniečiai išmoko vasaroti: [Žinutėje rašoma, kad tik nuo 1903 m. kauniečiai įprato vasaroti. Didžiausį pasisekimą tada turėjo Kačerginė. Birštonas buvo sunkiai pasiekiamas  žmonėms, neturėjusiems nuosavų arklių. Liližansas iš Kauno į Birštoną važiuodavo penkias valandas, daugiausiai naktį.// Diena.– .1933, geg. 7, p. 1.

Vienas gražiausių Europoje kurortų – tai naujai pertvarkytas Birštonas // Lietuvos žinios. – 1933, birž. 3, p. 5.

Karalėnas, Algirdas. Birštonas : [apie kurortą]. – Nuotr. // Žiburėlis. – 1933, Nr. 6 (birž. 15), p. 3-5.

Birštonas-miestelis: [Žinutė, kad Birštono kurortui suteiktas miestelio vardas. Ateity Birštonas liks Birštono valsčiaus centru] // Diena. –  1934, saus. 14, p.1.

Janulaitis A. Birštonas // Lietuvos aidas. - 1935. geg. 6, p. 2.

Birštono džiaugsmai ir sielvartai // Lietuvos žinios. – 1934, geg. 25. p. 6.

Prov.  I. Kaplanas. Kaip dabar atrodo Birštonas // Šaltinis.– 1935, Nr.19 (geg. 11) p. 186.

Ten kur Vytautas Didysis medžiodavo // Ūkininko patarėjas. - 1935,, Nr. 26 (birž. 27), p. 10.

90 burmistrų apžiūrėjo Birštono gydyklas: [žinutė] // Ūkininko patarėjas. - 1935, Nr. 28 (liep. 11), p. 9.

3 dalis

Kolupaila S. Mūsų istorinės geografijos reikalu // Židinys. – 1936, Nr. 1, p. 93.

Birštono kurortas pradėjo sezoną // Lietuvos žinios. – 1936, geg. 18, p. 7.

Birštonas // Suvalkietis.– 1936, Nr. 21 (geg. 24), p. 3.

Buračas B. Birštono piliakalnio padavimai // Ūkininkas, Vyrų žygiai. – 1936, birž. 2 (Nr. 22).

Kurortas veiks ir žiemą: [Žinutė: Lietuvos Raudonojo Kryžiaus vadovybė rūpinasi Birštone pastatyti didelį ir gražų namą, kuriame kurortininkai galėtų gyventi ne tik vasarą, bet ir žiemą] // Šaltinis.- 1936, Nr.38 (rugs. 19), p. 470.

Lietuvos kurortai /  parengė J.Čižas.– Kaunas, 1937.

Buračėlis B. Birštono piliakalnio paslaptis // Sekmadienis. –  1937, rugp. 22, p. 3. 

Birštono kurortas pradėjo 84-ą sezoną // /Lietuvos žinios. – 1938, geg. 16, p. 7.

Birštono gydyklos // Vakarai.– 1938, geg. 23, p. 7.

Aušrininkms statomi paminklai: [Minimą, kad "šią vasarą Birštone bus pastatytas paminklas Dr. Jonui Basanavičiui"] // Aidas. –  1938, liep. 26, p. 4

Vadovas po Lietuvą: [Birštonas].–  Kaunas, 1938.– P. 110-114.

Prov. Kaplanas. Birštonas: [Pagiriamasis žodis Birštono kurortui] // Apžvalga.  – 1939, birž. 11, p. 4.

Buračas B. Birštonas seniau ir dabar // Mūsų laikraštis. – 1939, birž. 15, p. 8.

Klemas P. Ten kur vasarodavo Vytautas Didysis: Birštono kurorte pasižvalgius // XX amžius. – 1939, liep. 24, p. 4. 

Kolupaila S. Nemunas: [182 nuotraukos, 9 graviūros, 15 brėžiniai ir žemėlapiai]. – Kaunas, 1940.

Griškėnas A. Karžygiška mirtis prie Nemuno: [apie partizaną Antaną Blekaitį] // Naujoji Lietuva. – 1942, liep. 10..

Vaižgantas. Nemunu.

- Kn.: Vaižgantas. Rinktiniai raštai, T. 2. – Vilnius, 1957.–  P. 354-358.
(Kiti Vaižganto straipsniai apie Birštoną virtualioje parodoje „Birštonas Juozo Tumo-Vaižganto akimis“.

Šopauskas J. Birštono kurorto praeities bruožai // Sveikatos apsauga.–  1958, Nr. 12, p. 37-42.

Kviklys B. Birštonas. – Mūsų Lietuva, T.1, 1964. – P. 387-391.

Miškinis A. Birštono miesto istorinis – urbanistinis vystymasis .- Kn.: Lietuvos architektūros klausimai, T. 4. – V.,1974.–  P. 167-187.

Nemuno pažinnimo bruožai / A. Basalykas. - Kn.: Nemunas, D. 1. – Vilnius, 1977. –  P. 4-109.

Grudzinskas L. Ališauskas A. Skausmo ir vilties kryžiai: atminimo takas stalinizmo aukoms – Lietuvos tremtiniams – Birštone, prie Nemuno. – Iliustr. // Švyturys. – 1988, Nr. 23, p. 16-17

Počiulpaitė A. Birštonas. Atminties takas.–  Iliustr. // Liaudies kultūra. – 1989, (gegužė-birželis), p. 7-8.

Dumbliauskas P. Birštono kurortas 1918-1944 metais  // Šiaurės Atėnai.–  2007, geg. 19, p. 4.

Eilėraščiai

Blekaitis J. Septyni Nemunai.–  Kn.: Rudens ritmu.– Chicago, 1979.–  P. 95-107.

Jul. Beks. Tinginio užrašai:  [Šmaikščiai apie Birštono kurortą] // Diena.  –  1931, birž. 14, p. 2. (Tas pats eilėraštis publikuotas ir birž. 21).

Puišytė A. (Veža lietuviškos rogės Flandrijos grafą Žiliberą de Lanua...).- Kn.: Neužmirštuolių skliautas.- V., 1989. – P. 250-251.

Vaičiūnaitė J. Medžioklė prie Birštono: [eilėraštis] // Naujos knygos.– 1979, Nr. 3, p. 2.